Nog geen klant? Zie voorbeeld van onze webportaal.

 • Webportaal login
 • Ons nieuws...

  Ga naar onze nieuwsberichten

  Privacy Policy

  PRIVACYREGLEMENT

  MB Personeel en Verzuim is o.a. actief op het gebied van verzuimbegeleiding, re-integratie, outplacement, coaching en arbeidsadvisering Ten behoeve van al haar activiteiten registreert zij gegevens van haar cliënten.  

  Het doel van dit privacyreglement is de cliënten op de hoogte te stellen van de aard van de gegevens die worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, wat er mee gebeurt en welke rechten een cliënt heeft ten aanzien van de gegevensverwerking.

  Artikel 1: Begripsbepalingen.

  In dit reglement wordt verstaan onder:

       Registratie:      de administratie van MB Personeel en Verzuim

       Cliënt:            de natuurlijke persoon, die zich heeft gewend tot, of is verwezen naar MB Personeel en Verzuim met het verzoek hem of haar, een training en/of coachings- of verzuimbegeleidingstraject te laten volgen..

  Artikel 2: Doel van de registratie.

  Het doel van de registratie is te kunnen beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doeleinden van een training en/of coachings- of verzuimbegeleidingstraject, welke MB Personeel in samenwerking met cliënt uitvoert.

  Het gebruik van de gegevens vindt alleen plaats volgens de bepalingen van dit reglement.

  Er worden geen gegevens in de registratie opgenomen voor andere doeleinden dan hierboven bedoeld. Ook worden geen gegevens geregistreerd anders dan die voor dit doel noodzakelijk zijn.

  Artikel 3. Opgenomen gegevens.

  MB Personeel en Verzuim. verwerkt de gegevens die door haar opdrachtgever bij de start van het traject worden aangeleverd. Dit zijn gegevens als naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum,  telefoonnummer, nationaliteit, gegevens over uw indicatie/ hulpvraag,  achtergrond/problematiek(en),  eventuele uitkering, gevolgde opleidingen, diploma’s en opgedane werkervaring.

  Ook worden gegevens verwerkt die bij het intakegesprek naar voren zijn gekomen en die van belang (kunnen) zijn in het kader van het streven naar herstel van (arbeids)participatie. Dit kunnen ook gegevens zijn over mogelijke (medische) beperkingen van de cliënten en zijn eventuele arbeidsmartkvoorkeuren en/of toekomstvisie (totale hulpvraag).

  Deze gegevens kunnen gedurende het begeleidingstraject worden aangevuld met een voor de cliënt ontwikkeld begeleidingsplan. Dit plan omvat alle activiteiten en producten die voor de cliënt zullen worden ingezet, alsmede de behaalde resultaten daarvan.

  Artikel 4: Verwijdering en vernietiging persoonsgegevens.

  Persoonsgegevens worden uit de registratie verwijderd, zodra hun aanwezigheid niet langer noodzakelijk is voor het doel van de registratie. De bewaartermijn van (niet medische) cliëntgegevens is 5 jaar* na afsluiting van de begeleiding. Voor de medewerker worden de persoonsgegevens 5 jaar* na het beëindigen van het dienstverband uit de registratie verwijderd.

  * In bepaalde uitzonderingsgevallen geldt wettelijk gezien een andere bewaartermijn, bijvoorbeeld bij fiscale gegevens, zoals facturatie.

  Verwijderde persoonsgegevens worden, indien bewaring noodzakelijk is, gearchiveerd in een afzonderlijke registratie met een bewaringstermijn van 5 jaar.

  Artikel 5. Toegang tot de registratie.

  MB Personeel en Verzuim wijst de cliënt op het feit dat hij of zij wordt opgenomen in onze registratie. De cliënt heeft het recht om zijn geregistreerde gegevens in te zien.

  Binnen MB Personeel en Verzuim hebben alleen die begeleiders en coaches, die dienstverlenende taken in opdracht van MB Personeel en Verzuim, en die rechtstreeks betrokken zijn bij de dienstverlening aan of ten behoeve van de cliënt ten gevolge van hun taakuitoefening het recht om persoonsgegevens te mogen inzien.

  MB Personeel en Verzuim heeft alleen toegang tot de persoonsgegevens als dit noodzakelijk is in verband met haar algemene verantwoordelijkheid.

  Begeleiders/ coaches van MB Personeel en Verzuim kunnen persoonsgegevens verstrekken aan:

  Derden, uitsluitend met toestemming van de cliënt. Persoonsgegevens zijn voor derden toegankelijk voor zover dit nodig is om de dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren –en voortzetten.

  Ook bij gewichtige belangen van anderen die zwaarder wegen dan die van cliënt zoals:

  inspectie, controle en toezicht vanwege overheidsorganen of andere organen met een publiekrechtelijke taak of op grond van een wettelijke verplichting, kunnen deze gegevens worden verstrekt.

  Artikel 6: Correctierecht.

  Indien een cliënt wijziging of aanvulling verlangt van hem of haar betreffende gegevens in de registratie, dient hij/zij hiertoe een schriftelijk verzoek in bij de directie van MB Personeel en Verzuim die daarop binnen een maand een beslissing neemt.

  De directie draagt zorg, dat zijn beslissing tot wijziging of aanvulling zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

  Indien en voor zover een verzoek als hierboven bedoeld, door de directie - met reden omkleed - is afgewezen kan cliënt binnen twee weken een bezwaarschrift indienen bij de directie van MB Personeel en Verzuim.

  De directie van MB Personeel en Verzuim beslist na het horen van betrokkene en het inwinnen van adviezen, binnen een maand op het bezwaarschrift.

  Bij afwijzing heeft de geregistreerde de mogelijkheid om binnen twee maanden in beroep te gaan bij de aanmeldende instantie.

  Artikel 7. Klachten.

  Indien cliënt van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of indien hij een andere reden tot klagen heeft, dient hij/zij zich schriftelijk te wenden tot de directie van MB Personeel en Verzuim

  De klager krijgt binnen 6 weken na ontvangst van de klacht antwoord van de directie.

  Artikel 8. Looptijd en inwerkingtreding.

  Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de registratie.

  Dit reglement is in werking getreden per 23 mei 2018 en is ter plaatse en via de website in te zien.

  Copyright MB Personeel en Verzuim 2011
  Created by 2Reclame